کافه گاراژ تاسیس شد!

به نام خدا

امروز، 1 اکتبر 2106، 10 مهر 1395، کافه گاراژ تاسیس شد!

ما فعلا خانه بدوش هستیم، اما در هدف خود مصمم هستیم!

برنامه های کافه گاراژ به زودی اعلام خواهد شد.

سپهر محمدی

مدیر کافه